Blowerdoortest - Luchtdichtheidsmeting

Door middel van een blowerdoortest, ook wel luchtdichtheidstest genoemd, wordt de luchtdichtheid van een bestaande woning of nieuwbouw gemeten met behulp van een blowerdoor-toestel. Tijdens de luchtdichtheidsmeting wordt de woning in onderdruk en overdruk gebracht met een gecalibreerde ventilator. Deze lekdetectie-testen bootsen de natuurlijke drukverschillen na die worden veroorzaakt door de windbelasting op een gebouw. De aanwezige luchtlekken die in normale, alledaagse omstandigheden als warmtelekken fungeren, met een substantieel warmte- en energieverlies als gevolg, worden geaccentueerd. De blowerdoortest kan uitgevoerd worden om enerzijds de kwaliteit van de luchtdichte afwerking van de woning na te gaan en anderzijds om een ge-ijkte kwantitatieve meetwaarde van de luchtdichtheid te bekomen die kan gebruikt worden door de EPB-verslaggever ter verlaging van het E-peil op het EPC met hogere premies en subsidies voor de bouwheer als gevolg.

      Lijst van energiedeskundigen in uw buurt die luchtdichtheidsmetingen uitvoeren.
 
 

Invloed van luchtdichtheid op het E-peil en het energieprestatiecertificaat

Aangezien de luchtdichtheid van een woning in grote mate meebepalend is voor de effectieve warmteverliezen, houdt het E-peil logischerwijs rekening met deze factor. Indien er geen gegevens beschikbaar zijn van een luchtdichtheidsmeting, zal de EPB-verslaggever bij de EPB-berekening van het E-peil en het energieprestatiecertificaat uitgaan van een vrij negatieve standaardwaarde. Nagenoeg alle nieuwbouwwoningen en renovaties waar er enigszins aandacht is besteed aan luchtdicht bouwen, presteren in werkelijkheid beter dan die standaardwaarde, de beruchte luchtdichtheidswaarde bij ontstentenis. Het laten uitvoeren van een blowerdoortest zal het E-peil gemiddeld gezien doen dalen met 6 tot 12 E-punten. Deze verlaging van het E-peil geeft aanleiding tot een betere EPC-score en bijgevolg zal men aanspraak maken op extra subsidies en premies. De verkoop- en verhuurwaarde van de woning zal eveneens stijgen wegens het positievere energieprestatiecertificaat. 
 
 

Nadelen/Gevolgen van een niet-luchtdichte woning

Onderzoek toont aan dat een gebrekkige luchtdichtheid aanleiding kan geven tot ongewenste, vervelende tochtverschijnselen in de woning. Deze ongecontroleerde ventilatie maakt dat er soms tot 15% van de opgewekte warmte zomaar verloren gaat met een aanzienlijk hogere energiefactuur als gevolg. In bepaalde gevallen ontstaan er koudebruggen die in extremis zelfs aanleiding geven tot plaatselijke vorming van condensatie met nefaste schimmelvorming als gevolg. Akoestische overdracht van buitengeluiden worden eveneens geassocieerd aan en versterkt door een gebrekkige luchtdichtheid van de bouwconstructies.
 
  

Wie mag luchtdichtheidstesten uitvoeren?

Elke energiedeskundige of professional die in het bezit is van een blowerdoor toestel, mag de luchtdichtheidsmetingen uitvoeren. De overheid legt namelijk enkel voorwaarden op naar de te volgen procedures. Indien het rapport van de blowerdoortest zal gebruikt worden in het kader van de EPB-verslaggeving ter incorporatie in het EPB-dossier, dient de druktest te zijn uitgevoerd conform de geldende norm NBN EN 13829.

      Lijst met deskundigen die blowerdoortesten aanbieden. 
 
 

Prijs van de blowerdoortest

De kostprijs van een blowerdoor test varieert naargelang het type woning en de testomstandigheden. Voor appartementen en de meest gangbare woningen liggen de prijzen meestal vast en variëren tussen de 300 tot 450 euro. Vraag daarom best meerdere offertes bij deskundigen in uw buurt teneinde een correcte prijs te bekomen.

U wenst gratis meerdere offertes te vergelijken voor een blowerdoortest? Vraag offertes voor een luchtdichtheidsmeting. 
 
 

Basisvoorwaarden, normen en praktische uitvoering

De blowerdoor dient geplaatst te worden in de buitenschil van de woning in een raam- of deuropening naar keuze. Alle binnendeuren dienen geopend te worden, de ventilatieopeningen worden gesloten en/of afgedicht. De testvereisten en -procedures worden uitvoerig beschreven in de norm NBN EN 13829 die dient gevolgd door de deskundige. Indien men een luchtdichtheidsmeting aanvraagt, vermeldt men best dat het een EPB-conforme meting moet zijn. Eenmaal de voorbereidingen getroffen, wordt de ventilator in werking gesteld en komt de woning in onderdruk. De deskundige meet de hoeveelheid lucht die per tijdseenheid en bij een druk van 50 pascal lekt doorheen de gebouwschil. De lekdetectie test wordt zowel in onderdruk als overdruk uitgevoerd teneinde een realistischere meting te bekomen. 
 
 

Blowerdoortesten en thermografie: visualiseer de warmtelekken

Tijdens de pressurisatietesten kan er gebruik worden gemaakt van diverse technieken om luchtlekken te visualiseren. Zo bestaan er handige rookstaafjes of kan er geopteerd worden om een thermografisch onderzoek met behulp van een warmtecamera in te zetten. Warmtelekken worden hierdoor makkelijk opgespoord en kunnen eventueel worden verholpen teneinde de kans op bouwschade te minimaliseren. Het is daarom raadzaam om een thermografisch onderzoek (best in combinatie met een lekdetectieproef), in te plannen vóór de afwerkingsfase in het bouwproject. In deze fase is het namelijk nog praktisch uitvoerbaar, en dus betaalbaar, om aanpassingen te maken aan de gebouwconstructie. 
 
 

Eisen en streefwaarden met betrekking tot luchtdicht bouwen en lekdebieten

De goede praktijk van luchtdicht bouwen geeft eerder streefwaarden dan eisen op. De nagestreefde waarden voor het lekdebiet hangen nauw samen met het soort ventilatiesysteem dat zal worden toegepast in de woning teneinde een goede werking ervan te garanderen. Bij passiefwoningen zal men wel moeten voldoen aan een strikte eis voor de lekdebieten.

De n50-waarde geeft aan hoeveel luchtverversingen er per uur plaatsvinden. Ter indicatie: de standaardwaarde in EPB, indien er geen lekdetectietest werd uitgevoerd, ligt op 12 luchtwisselingen per uur.

 

 Zonder ventilatiesysteem           n50 < 3/h
 Met ventilatiesysteem (systeem A tot C)    n50 < 1.5/h
 Met ventilatiesysteem met warmterecuperatie (systeem D)    n50 < 1/h
 Lage-energiewoning    n50 < 1,5/h
 Streefwaarden passiefhuis (dit is een eis als een passiefhuis-certificaat is gewenst)    n50 < 0.6/h

 
 
Een woning waar enige aandacht werd besteed aan luchtdicht bouwen zal doorgaans niet slechter scoren dan 3 luchtverversingen per uur. Dit levert al snel een E-peil winst op van 6 tot 8 E-punten. De luchtdichtheidsmeting is dus onmiddellijk terugverdiend aan premies en subsidies.